Slik tilpasser du din Hjemmeside

Hver gang du logger på Questback Essentials vil du se hjemmesiden din. Her kan du velge å skjule informasjonsbokser, ganske enkelt ved å klikke på X-symbolet øverst til høyre i hver boks.

Hvis du vil ha informasjonsboksen(e) tilbake, trykker du Tilbakestill layout:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.